Leducació infantil en aquestes primeres edats ensenya els alumnes a adaptar-se al seu entorn i posa les bases del seu desenvolupament físic, social i afectiu. Per això, el primer cicle deducació infantil és determinant per al futur de nens i nenes. 

El projecte educatiu de centre de cada escola ha destablir uns objectius i unes competències que els alumnes han danar adquirint en cadascuna de les seves etapes formatives. A continuació, texpliquem els objectius i les competències bàsiques que han dassolir els infants en el primer cicle deducació infantil, és a dir, entre els zero i els tres anys. 

Quins són els objectius del primer cicle d’educació infantil?

Per assolir el desenvolupament integral dels nens a lescola infantil, hi ha un seguit dobjectius que shan de treballar: 

 1.  Conèixer el propi cos i descobrir el cos dels altres. El nen sha de formar una imatge positiva i ajustada de si mateix. Per a això, ha daprendre a representar el seu propi cos i a identificar tant els seus propis trets com els trets dels altres. 
 2. Observar i explorar el seu entorn familiar, social i natural. En aquesta etapa, hem dorientar els nens i les nenes en lexploració del seu entorn familiar, el seu barri i la natura que els envolta. 
 3. Adquirir autonomia de manera progressiva en les seves activitats habituals. Al llarg del primer cicle deducació infantil, els alumnes passen duna dependència gairebé completa a un nivell alt dautonomia. Per a això, han dadquirir una sèrie dhàbits dhigiene personal i aprendre a resoldre problemes quotidians.  
 4. Desenvolupar les capacitats afectives. Els nens necessiten aprendre a expressar les seves emocions mitjançant diferents llenguatges: oral, escrit, corporal i artístic. 
 5. Desenvolupar habilitats comunicatives. La llengua és un eix central en el desenvolupament expressiu i cognitiu infantil. No els serveix només per comunicar-se, sinó també per organitzar el coneixement i interioritzar les normes de convivència. 
 6. Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiquesen la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme. Els coneixements matemàtics ajuden els infants a ordenar el món, entendrel i relacionar-shi de manera equilibrada. 

Quines competències bàsiques té el primer cicle d’educació infantil?

Les competències són els coneixements, les actituds i les habilitats imprescindibles perquè els alumnes assoleixin el seu desenvolupament personal, social i educatiu. Al llarg del primer cicle deducació infantil, es treballen nou competències bàsiques: 

 1. Competència comunicativa. 
 2. Competència matemàtica. 
 3. Coneixement i interacció amb lentorn. 
 4. Competència emocional. 
 5. Tractament de la informació i competència digital. 
 6. Competència cultural i artística. 
 7. Autonomia i iniciativa personal. 
 8. Competència social i ciutadana. 
 9. Aprendre a aprendre. 

Si tinteressa la feina en escoles deducació infantil i et vols professionalitzar, cursa el cicle formatiu dEducació Infantil. Aprendràs a dissenyar i implantar programes educatius datenció a la infància i podràs treballar com a educador infantil en tota mena de centres educatius i socioculturals.