Universitat Oberta de Catalunya

 

Cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Web

clock-full icon
2000
hores
empresa icon
383 hores
de pràctiques
proyectos icon
Formació
per projectes
mobile icon
Online i
flexible
comment icon
Idioma:
Castellà
profile icon
Títol Oficial
del Ministeri

Títol Oficial de Tècnic Superior
Desenvolupament d’Aplicacions Web

El cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web et capacita per a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, utilitzant tecnologies específiques.

Pensat per a totes les persones apassionades per l’entorn web, amb el cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web podràs crear i administrar entorns web i entorns per a dispositius mòbils, creant el codi, duent a terme plans de prova, fent les correccions que siguin necessàries i creant el disseny de l’aplicació o donant-hi assistència. 

Com a tècnic superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, independentment del model que s’hagi utilitzat i fent servir tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides pels estàndards oficials.

Podràs convalidar part d’aquest cicle si estudies un altre cicle d’informàtica. En menys temps, pots tenir dues titulacions oficials. Demana’n més informació.

Títol expedit per:
Jesuïtes Educació clot
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Generalitat de Catalunya
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven

Què aprendràs?

Continguts
Metodologia
Perfil i sortides laborals
Requisits
En acabar el cicle formatiu de grau superior sabràs:

 

 • Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
 • Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
 • Gestionar servidors d’aplicacions, adaptant-ne la configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.
 • Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i comprovant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
 • Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
 • Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a les dades adequats a les especificacions.
 • Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
 • Desenvolupar components multimèdia per a integrar-los en aplicacions web, fent servir eines específiques i seguint les especificacions establertes.
 • Integrar components multimèdia en la interfície d’una aplicació web, fent l’anàlisi d’interactivitat, accessibilitat i usabilitat de l’aplicació.
 • Desenvolupar i integrar components de programari en l’entorn del servidor web, emprant eines i llenguatges específics per a complir les especificacions de l’aplicació.
 • Desenvolupar serveis per a integrar-ne les funcions en altres aplicacions web, assegurant-ne la funcionalitat.
 • Integrar serveis i continguts distribuïts en aplicacions web, assegurant la seva funcionalitat.
Eines informàtiques incloses en aquest cicle

La nostra metodologia innovadora

Els estudiants treballen activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d’acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d’ensenyament.

S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquen la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho fan possible.

50

Treball per projectes
1.000 hores aprox.

33

Seminaris formatius
650 hores aprox.

17

Pràctiques laborals
350 hores aprox.

 • Proyectos50
 • Seminarios33
 • Practicas17
Podràs desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model utilitzat i fent servir tecnologies específiques del costat del client o servidor, garantint l’accés a les dades de manera segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

De què podràs treballar

 • Programador web
 • Programador multimèdia
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web
 • Administrador de webs i gestor de sistemes

On podràs treballar

 • Empreses tecnològiques
 • Desenvolupador o dissenyador de webs
 • Empreses amb comerç electrònic
 • Serveis a les empreses

Per a poder accedir al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web de FP Jesuïtes – UOC, hauràs de complir algun dels requisits següents i presentar la documentació necessària. Per a més informació accedeix a la pàgina de requisits de matriculació i documentació.

Responem tots els teus dubtes
Preguntes freqüents
Vols més informació?
Preparant-te per al món professional

Els protagonistes de FP Online

Vols més informació?
Gender
css.php