El projecte educatiu de centre es configura com la carta magna que defineix la identitat duna institució educativa. Com a tal, ha de recollir els objectius, les prioritats i lestructura organitzativa dun centre educatiu. Tot i que cada institució ha de desenvolupar el seu propi projecte, hi ha algunes característiques generals que en defineixen lestructura i lelaboració.  

Ja et vam explicar detalladament què és un projecte educatiu de centre i per a què serveix. Avui anem una mica més enllà i texpliquem com sha destructurar un projecte educatiu de centre

Estructura d’un projecte educatiu de centre

A lhora de definir lestructura dun projecte educatiu de centre (PEC), hem de tenir en compte les parts següents:  

  • Lanàlisi del centre i el seu entorn. No es tracta de fer un estudi de mercat de la zona en la qual es troba lescola, sinó de plasmar amb la màxima veracitat possible la percepció que té lentorn intern i extern del centre. Quines són les necessitats formatives de lalumnat? Què demanen els progenitors? Què opinen els veïns sobre la institució? Com pot el centre atendre aquestes demandes? 
  • La identitat del centre. En aquest punt cal plasmar els valors sobre els quals es fonamenta la institució i els principis que han de regir la futura presa de decisions: estructura democràtica, pluralitat cultural, compromís social, innovació tecnològica, nivells dexigència, etc. Es tracta de definir la institució de la manera més completa i exhaustiva possible. 
  • Els objectius bàsics. Aquest apartat ha de respondre a la pregunta: «Què vol aconseguir el centre educatiu?». Els objectius als quals aspira la institució han destar estretament vinculats a la identitat del centre i han danar encaminats a satisfer les necessitats detectades en lanàlisi del centre. 
  • Loferta educativa. Un altre dels elements essencials del PEC és la descripció de loferta escolar i la línia pedagògica del centre. Shan de detallar totes les pautes i metodologies de lacció formativa. És a dir, plasmar els serveis que es presten, definir els objectius curriculars i explicar els projectes i les directrius de funcionament de tota la comunitat educativa.  
  • El sistema dorganització. El PEC culmina amb el disseny de lestructura del centre i els mecanismes dinteracció amb els diferents membres de lentorn.