Educació infantil és el nom que rep el cicle formatiu previ a l’educació primària obligatòria. Els sis cursos de letapa infantil sorganitzen en dos cicles educatius de tres cursos cadascun: el primer cicle d’educació infantil va dels zero als tres anys i el segon dels tres als sis anys. Encara que es tracti dun període formatiu voluntari, el segon cicle deducació infantil està tan generalitzat que gairebé el cent per cent de lalumnat daquesta edat està escolaritzat.  

Àrees i continguts del segon cicle d’educació infantil

La finalitat del primer cicle deducació infantil és satisfer les necessitats dels infants i facilitar la conciliació familiar. Per la seva banda, en el segon cicle deducació infantil es pretén afavorir el desenvolupament físic, intel·lectual, social, afectiu i personal dels nens i les nenes. 

Per a això, es treballen tres àrees de coneixement, cadascuna amb els seus propis objectius específics: 

  1.  Coneixement dun mateix i dels altresTé dos blocs de contingut: «La identitat personal, el cos i els altres» i «Vida quotidiana, autonomia i joc».
  2. Coneixement de lentorn. Els objectius específics d’aquesta àrea estan repartits en tres blocs de contingut: «Medi físic: elements, relacions i mesures»«Acostament a la natura» i «Vida en societat i cultura».
  3. Llenguatges: comunicació i representació. Té tres blocs de contingut diferents: «Llenguatge corporal»«Llenguatge verbal» «Llenguatge artístic». 

Mitjançant jocs i activitats pràctiques, es desenvolupen uns continguts que són fonamentals per a l’educació dels nens i les nenes, ja que determinen les bases del seu aprenentatge futur.  

L’educació dels nens i les nenes entre els 3 i els 6 anys

Encara que durant el segon cicle deducació infantil el nen ja comença a ser força autònom, continua el seu procés dadaptació a lescola. De fet, durant aquest període és quan sha de treballar més dins del context escolar. 

Entre els tres i els sis anys, el llenguatge ja sha consolidat i gràcies a aquest el nen pot regular la seva conducta i relacionar-se de manera equilibrada amb els altres. No obstant això, en aquesta etapa no solament es produeixen avenços en el llenguatge, sinó també en la major part daspectes cognitius: expressió, psicomotricitat, autonomia, aptituds relacionals, etc.  

Per aconseguir consolidar totes aquestes aptituds, és fonamental una intervenció pedagògica adequada i un tracte igualitari amb la resta de companys de classe. Per això, durant el segon cicle deducació infantil, la funció principal de leducador infantil serà la destimular el desenvolupament de linfant en totes les seves potencialitats: tant en les seves capacitats com en els seus hàbits i els seus coneixements.  

Si tinteressa alguna de les múltiples sortides professionals de leducació infantil, aconsegueix el títol de tècnic en Educació Infantil i treballa en un sector amb una taxa docupació que ha crescut en els últims anys.