Dins de l’administració i les finances trobem un dels impostos més importants de la fiscalitat empresarial: l’impost de societats. Si encara no saps què és l’impost de societats, t’ho expliquem.

 

Què és l’impost de societats?

És un impost que han de pagar tant persones físiques com jurídiques que participen en una societat. Les persones jurídiques més habituals són les societats limitades o qualsevol tipus de societat mercantil.

Per a calcular l’impost de societats primer es calcula la base imposable, que és la que genera l’obligació del pagament de l’impost. Per a calcular-la cal partir del resultat comptable fent els ajustos següents:

  • Despeses comptables no deduïbles fiscalment.
  • Despeses comptables deduïbles fiscalment a posteriori.
  • Límits de quantitat perquè una despesa comptable sigui deduïble fiscalment.
  • Ingressos o despeses comptables quantificats de manera diferent des del punt de vista fiscal.
  • Ingressos declarats amb el cobrament d’aquests.

El percentatge que s’aplica a la base imposable en general és del 25%. Tanmateix, per a les cooperatives pot ser del 20% i per a les empreses de nova creació, del 15% durant els dos primers anys. També hi ha deduccions per a reduir el percentatge de l’impost.

 

Quan es paga l’impost de societats

Ara que ja sabem què és l’impost de societats, la pregunta següent és quan cal pagar-lo. No es paga d’una sola vegada, sinó que es paga en diferents moments.

  • La declaració de l’impost utilitza generalment el model 200, que es presenta els 25 dies següents als 6 mesos de la fi del període impositiu.
  • Hi ha pagaments fraccionats l’abril, l’octubre i el desembre, quan es presenta el model 202.
  • Les retencions no són excessives. Són aplicables a menys classes de rendes que l’IRPF; per exemple, quan la societat rep dividends.
  • Els ingressos al compte s’han de pagar quan la societat cobra una renda en espècie.