Durant el disseny de qualsevol pàgina o aplicació web és fonamental tenir-ne en compte la usabilitat, és a dir, el grau de facilitat que experimenten els usuaris quan hi naveguen. Una bona usabilitat web augmentarà leficiència de la pàgina, en reduirà els costos de manteniment i fomentarà la fidelització dels usuaris. 

Quins són els deu principis de l’usabilitat web?

Per explicar clarament què és la usabilitat web i facilitar-ne la implantació, el 1990 lexpert en disseny web Jakob Nielsen va definir deu principis que actualment encara continuen vigents: 

  1. Visibilitat de lestat del sistema. El web o laplicació ha de mostrar en tot moment a lusuari en quin punt de la navegació és 
  2. Relació entre el sistema i el món real. El sistema ha de parlar el mateix llenguatge que els usuaris, ha de seguir les convencions del món real i ha de proporcionar la informació en un ordre lògic i natural. 
  3. Llibertat i control per a lusuari. Shan doferir les opcions de desfer refer perquè lusuari pugui tornar ràpidament a lestat anterior sempre que vulgui. 
  4. Consistència i estàndards. És convenient seguir sempre els mateixos patrons per no confondre els usuaris: no fer servir accions, situacions i paraules diferents per anunciar una mateixa cosa. 
  5. Prevenció derrors. Sempre és millor prevenir els errors que no pas avisar amb missatges quan es produeixen. 
  6. Reconèixer millor que recordar. Cal minimitzar lús de la memòria de lusuari mostrant accions i opcions perquè reconegui fàcilment cada fase del procés.  
  7. Flexibilitat i eficiència dús. Els acceleradors i les dreceres ajuden a millorar la usabilitat web dels usuaris més experts.  
  8. Estètica i disseny minimalista. Sha de simplificar la informació al màxim i sha deliminar tot el contingut irrellevant perquè lusuari només es fixi en el que és realment important.  
  9. Ajudar els usuaris a reconèixer errors, diagnosticar-los i solucionar-los. Els missatges derror han dexplicar clarament el motiu del problema. 
  10. Ajuda i documentació. De vegades, lusuari necessita ajuda. És important que aquesta ajuda sigui útil, sintètica i fàcil de trobar. 

Tots aquests principis es poden resumir en un de sol: tenir clar a qui sadreça el producte i pensar sempre com a usuaris finals.