El confirming internacional és una eina financera molt utilitzada per les empreses que treballen amb proveïdors estrangers. Hi ha tres agents que intervenen en el funcionament del confirming internacional: el deutor o client, el creditor o proveïdor i una entitat financera, que no necessàriament ha de ser un banc.

Saber què és el confirming i com funciona i com s’ha de gestionar forma part del grau superior de Comerç Internacional, en el qual coneixeràs i sabràs gestionar els diversos mecanismes de pagament que es fan servir per al comerç entre països.

Què és el confirming internacional?

El confirming és un servei de gestió de pagaments. L’empresa compradora ofereix al seu proveïdor la possibilitat de cobrar de manera anticipada les factures per mitjà d’una entitat financera que actua com a creditor.

Aquest mateix sistema de gestió de pagaments s’aplica en el confirming internacional, que facilita a l’empresa confirmadora el pagament de les compres i ofereix liquiditat immediata al proveïdor estranger.

Com funciona el confirming internacional?

El funcionament que té és senzill:

  • L’empresa importadora, és a dir, el client, obre una línia de confirming amb una entitat financera i negocia les ordres de pagament a termini que cal fer als proveïdors.
  • Aquesta transacció comercial es documenta amb les factures que ha rebut el client, que «confirma» la quantitat que cal pagar al proveïdor i la data de venciment.
  • L’entitat financera ofereix al proveïdor la possibilitat de cobrar les factures en una data anterior a la data de venciment si ho vol així.
  • Els costos que es deriven de la gestió de pagaments són assumits pel client. El proveïdor assumeix els costos de bestreta de cobrament de factures.

Avantatges de fer servir el confirming

El confirming internacional és una solució avantatjosa tant per al venedor com per al comprador, atès que:

  • L’empresa importadora pot negociar millors condicions de preu i de lliurament de la mercaderia amb el proveïdor, ja que té el suport d’una entitat financera.
  • Aporta tranquil·litat i seguretat al proveïdor, perquè el pagament està garantit i, en poder anticipar el cobrament, podrà obtenir liquiditat quan ho necessiti.
  • Disminueixen els costos administratius i operatius per al client, perquè és l’entitat financera la que gestiona els pagaments al proveïdor.