Abans de dissenyar una base de dades, cal estudiar si les dades que es faran servir són més adequades per al llenguatge XML o per al model relacional. A continuació, t’expliquem quines són les diferències entre els dos models i quins factors hem de tenir en compte a l’hora de triar entre una base de dades XML i una base de dades relacional. 

Quines diferències hi ha entre el llenguatge XML i el model relacional?

Aquestes són les principals diferències entre el model XML i el model relacional: 

  1. Les dades XML són jeràrquiques. Un document XML conté informació sobre la relació entre les dades de manera jeràrquica. En el model relacional, els únics tipus de relacions que es poden definir són relacions de taula pare i taula dependent. 
  2. Les dades XML són autodescriptives. Un document XML conté, a més de les dades, la codificació d’aquestes dades. D’aquesta manera, un únic document pot contenir diferents tipus de dades. En el model relacional, el contingut de les dades es defineix en funció de la columna en què es troba.  
  3. Les dades XML tenen un ordre inherent. En un document XML, es pressuposa que l’ordre dels elements de dades és l’ordre del document. En les dades relacionals, l’ordre de les files no està garantit tret que s’especifiqui. 

Quan hem de triar una base de dades XML?

Tenint en compte les diferències entre els dos models, ens decantarem per una base de dades XML en els casos següents: 

  • Si les dades són jeràrquiques i autodescriptives de manera natural. 
  • Si necessitem la màxima flexibilitat en el disseny. 
  • Si els atributs de dades s’apliquen a totes les dades o a un petit subconjunt de dades 

Per contra, hem de triar una base de dades relacional quan ens trobem amb les necessitats següents: 

  • Si els components de dades tenen un significat fora d’una jerarquia. 
  • Si necessitem el rendiment màxim per a la recuperació de dades. 
  • Si necessitem la integritat referencial. 
  • Si les dades s’han d’actualitzar amb freqüència.