Es coneix com a quadre o taula d’amortització el calendari de pagaments que hem d’afrontar quan demanem un préstec. És a dir, és un resum de tots els pagaments que ha de fer la persona que gaudeix del préstec (prestatari) mentre duri. Inclou informació detallada, com ara quants interessos cal pagar o quin és el deute pendent en cada període. D’aquesta manera, podem saber per endavant quant pagarem en cadascun dels terminis.

Quins són els components d’una taula d’amortització?

Per regla general, la taula d’amortització d’un préstec sol estar composta per les columnes següents:

  1. Període. Es tracta de la primera columna, que estableix cadascun dels períodes en què s’ha de fer un pagament.
  2. Interessos. En la segona columna se solen indicar els interessos que el prestatari paga al prestador en cada període. Es calcula multiplicant el tipus d’interès pactat pel capital pendent. Els interessos poden ser fixos o variables.
  3. Amortització del capital. Sol ser en la tercera columna i consisteix en la devolució del préstec, sense explicar els interessos. És a dir, és l’import del capital pendent que es descompta en cada període.
  4. Quota que s’ha de pagar. És en la quarta columna i consisteix en la suma dels interessos i l’amortització del capital.
  5. Capital del préstec pendent d’amortitzar. Normalment és en la cinquena columna. Per calcular el capital del préstec pendent d’amortitzar, al capital pendent del període anterior se li resta l’amortització del període actual.

Encara que aquest és l’ordre habitual que tenen les columnes d’una taula d’amortització, en alguns casos els valors poden aparèixer ordenats d’una altra manera.

Si t’interessa el món de la gestió comptable, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances. Aprendràs a controlar els processos administratius de tota mena d’empreses, utilitzant les eines més avançades.