El tancament comptable no solament és fonamental per tenir al dia la comptabilitat de l’empresa, sinó que a més és un tràmit obligatori per complir les exigències de l’Agència Tributària. Enguany, a causa de la crisi sanitària, hi ha una sèrie de consideracions especials que has de conèixer si vols tancar l’exercici comptable de la teva empresa sense imprevistos ni sobresalts. 

Passos per fer el tancament comptable de 2020

Aquests són els passos que has de seguir per dur a terme correctament el tancament comptable de la teva empresa: 

 1. Comprovar sumes i saldos: comparar les dades comptables amb el que s’ha reflectit al llibre diari de comptes. 
 2. Revisar tots els conceptes del quadre de comptes: finançament, existències, actiu corrent, comptes financers, deutors i creditors, despeses i ingressos, etc.  
 3. Comprovar les existències: restar les existències consumides a les compres efectuades durant aquest exercici per evitar desfasaments.  
 4. Reclassificar crèdits i deutes pendents.  
 5. Ajustar ingressos i despeses anticipades: assenyalar els ingressos i les despeses que s’han de tenir en compte per a l’exercici següent.  
 6. Comptar pèrdues i guanys: restar les despeses produïdes durant l’exercici als ingressos generats en el mateix període. 
 7. Comptabilitzar les amortitzacions i l’immobilitzat material: calcular el valor de les amortitzacions i els béns mobles i immobles de l’empresa. 
 8. Tancar els llibres comptables: tant el llibre de comptes anuals com el llibre d’inventaris. 

Com afecta la crisi sanitària al tancament comptable?

A més, enguany la crisi del coronavirus ha provocat que s’implantin una sèrie de canvis fiscals que no has de passar per alt a l’hora de fer el tancament comptable: 

 • L’autoliquidació doble de l’Impost sobre Societats derivada dels nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals. 
 • L’exoneració de les assegurances socials en els ERTO relacionats amb la COVID-19. 
 • La renegociació de les moratòries i els ajornaments dels lloguers per la crisi sanitària. 
 • Les línies extraordinàries de finançament ICO. 
 • Les mesures fiscals per a la reactivació de l’activitat econòmica. 
 • Les pèrdues de valor de les inversions en accions. 

Per adaptar-nos a un panorama tan canviant, hem d’estar al dia tant de les novetats normatives com de les últimes estratègies de gestió empresarial. Amb el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances aprendràs a utilitzar les eines financeres més avançades per administrar els processos comptables i financers de tota mena d’empreses.