Els tancaments comptables són una de les gestions més importants en la comptabilitat d’una empresa. La llei estableix que cal fer-ne com a mínim un per any comptable, que va de l’1 de gener al 31 de desembre. Tanmateix, algunes companyies els fan de manera mensual, trimestral o semestral.

Tot seguit veurem unes nocions bàsiques per a elaborar un tancament comptable, però si t’interessa el món de la comptabilitat, amb el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances podràs adquirir tots els coneixements necessaris per a convertir-te en un comptable expert.

La importància del tancament per a la comptabilitat

El tancament comptable és diferent del tancament fiscal. En el primer s’analitzen variables com ara les despeses, els ingressos i els costos, i es tenen en compte els actius i els passius, a més del patrimoni total de l’empresa. El tancament comptable ens permet obtenir un balanç final de tots els comptes.

El tancament fiscal serveix per a fer front al pagament dels impostos o les deduccions corresponents, i es fa després del tancament comptable.

Per a dur a terme un tancament comptable cal seguir els passos següents:

  1. Fer un balanç de comprovació de sumes i saldos a partir del llibre major comptable per a saber quin és l’estat general de les finances de l’empresa.
  2. Comprovar, a partir del pla general comptable, que no hi ha errors en la comptabilitat de partides com ara el finançament bàsic, els creditors i deutors, les compres, les vendes, etc.
  3. Assegurar-se que el recompte d’existències és correcte.
  4. Reclassificar deutes i crèdits. També se n’ha de fer una previsió de cara a l’any comptable següent.
  5. Dur a terme els ajustaments comptables necessaris per a poder tancar el període.
  6. Regularitzar els comptes de compres i despeses o, el que és el mateix, fer l’assentament de pèrdues i guanys. D’aquesta manera es pot saber la rendibilitat de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini.
  7. Fer l’assentament d’amortització de l’immobilitzat material. Per a això se’n té en compte el preu, l’estat i el valor d’adquisició.
  8. Tancar el llibre comptable, en què es reflecteixen tots els moviments de la comptabilitat durant aquest període.