Dur una activitat econòmica empresarial comporta un conjunt d’obligacions fiscals. Si decideixes muntar una empresa en lloc de treballar per compte propi, el primer que has de decidir és quina mena d’entitat mercantil formaràs. Ara bé, tant si et decantes per una societat anònima com si decideixes muntar una societat limitada, les obligacions fiscals són les mateixes.

La comptabilitat financera és un aspecte fonamental per al bon funcionament de qualsevol societat. A l’article d’avui t’expliquem els impostos, els models i les declaracions que has de conèixer si vols muntar una empresa.

Vull muntar una empresa: quins impostos he de presentar?

Abans de començar l’activitat, has de sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) mitjançant el model 036. Durant els primers sis mesos, has d’operar amb un NIF provisional. Els impostos que has de presentar són els següents:

  • L’impost d’activitats econòmiques. Es tracta d’un impost que grava l’exercici d’activitats econòmiques a l’Estat espanyol. Les societats que tinguin un import net de la xifra de negoci inferior a un milió d’euros no estan obligades a presentar aquesta declaració.
  • L’impost de societats. És un tribut que grava la renda de societats i entitats jurídiques residents en tot el territori espanyol. El període impositiu coincideix amb l’exercici econòmic que cada entitat ha de determinar als estatuts propis. En tot cas, la data de tancament de l’exercici econòmic mai no ha d’excedir els dotze mesos. S’ha de presentar el model 202 i fer els pagaments fraccionats corresponents (abril, octubre i desembre). A més, en els sis mesos posteriors al tancament de l’exercici s’ha de presentar el model 200.
  • L’impost sobre el valor afegit (IVA). Estan subjectes a la presentació de l’IVA els lliuraments de béns i les prestacions de serveis fetes al territori d’aplicació de l’impost. El període de liquidació és trimestral o mensual i el model que s’ha de presentar és el 303.

Els llibres comptables i altres obligacions fiscals

Tant les societats limitades com les anònimes han de tenir al dia els llibres comptables. Al llibre diari cal anotar cada dia l’import de totes les operacions fetes durant el desenvolupament de l’activitat empresarial. Amb el tancament de cada exercici s’han de dipositar els comptes anuals, que estan formats per:

  • El balanç
  • El compte de pèrdues i guanys
  • Els estats de canvi al patrimoni net
  • Els estats de flux d’efectiu

Finalment, durant els quatre mesos següents a la data de tancament, cal presentar la memòria al Registre Mercantil del domicili social.