La comunicació interpersonal és una eina fonamental per a tots els éssers humans. Per aquest motiu, totes les persones que, o bé no han pogut adquirir la capacitat per parlar i expressar-se de manera satisfactòria, o bé l’han perduda, necessiten utilitzar sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. En l’article d’avui t’expliquem en què consisteixen aquests sistemes i quins tipus de recursos s’hi empren.

Què són i quan s’utilitzen els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació?

Els sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC) són formes de comunicació no verbal que tenen com a objectiu augmentar l’expressivitat i compensar les dificultats de comunicació d’algunes persones. Els SAAC no són incompatibles amb els processos de rehabilitació de la parla natural, sinó que poden contribuir a l’èxit d’aquest tipus de tractaments.

Entre els motius més habituals que fan que l’ús d’un SAAC sigui necessari, en trobem els següents:

 1. La paràlisi cerebral (PC).
 2. La discapacitat intel·lectual.
 3. Els trastorns de l’espectre autista (TEA).
 4. Les malalties neurològiques, com l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), l’esclerosi múltiple (EM) o el Parkinson.
 5. Les afàsies.
 6. Les distròfies musculars.
 7. Els traumatismes cranioencefàlics.
 8. Les pluridiscapacitats de tipus divers.

Quins recursos s’utilitzen en aquests sistemes de comunicació?

En la comunicació augmentativa i alternativa s’utilitzen, d’una banda, diversos sistemes de símbols, tant gràfics com gestuals; i, d’una altra, el que es coneix com a productes de suport.

1) Els sistemes de símbols

Els sistemes de símbols que formen part dels SAAC estan dissenyats per adaptar-se a les necessitats de persones amb edats i habilitats lingüístiques, cognitives i motrius molt diferents. Tant en el cas dels símbols gràfics com en el dels símbols gestuals, hi trobem un ventall de sistemes que van des dels més bàsics i senzills fins als més complexos i avançats:

 • Símbols gestuals. Engloben des de la mímica i els gestos d’ús comú fins al que es coneix com a llenguatge signat o bimodal. En aquest llenguatge s’utilitza un tipus de signes manuals per als quals es requereixen certes habilitats motrius. Hem d’aclarir que les llengües de signes utilitzades per les persones no oïdores no es consideren sistemes augmentatius i alternatius de comunicació, sinó idiomes que s’adquireixen de manera natural.
 • Símbols gràfics. Inclouen des de sistemes molt senzills basats en imatges fins a codis cada vegada més complexos, com els sistemes pictogràfics o el llenguatge escrit tradicional. A més de persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns de l’espectre autista, els sistemes gràfics també els poden utilitzar persones amb discapacitats motores, gràcies als productes de suport per a la comunicació.

2) Els productes de suport

Els productes de suport per a la comunicació utilitzats en les intervencions amb SAAC es poden classificar en bàsics i tecnològics:

 • Productes de suport bàsics. Consisteixen en taulers de comunicació sobre els quals es disposen símbols gràfics que la persona utilitzarà per comunicar-se, com ara dibuixos, fotografies, pictogrames, lletres o paraules. En aquesta categoria també trobem els llibres de comunicació, en els quals s’utilitza un sistema similar als taulers, però aquí distribuïts en diferents pàgines.
 • Productes tecnològics de suport. Aquí podem trobar diferents recursos tecnològics, com els comunicadors electrònics de parla artificial o els ordinadors i tauletes que incorporen programes i dispositius que s’adeqüen a les necessitats de cada persona, com ara punters, ratolins i teclats adaptats.

L’acompanyament professional, la clau de l’èxit

L’ús de sistemes de signes i productes de suport adequats són essencials perquè moltes persones amb discapacitat puguin comunicar-se i relacionar-se amb el seu entorn. Ara bé, l’èxit d’una intervenció amb sistemes augmentatius i alternatius de comunicació dependrà en gran manera del fet que el procés d’educació i assessorament duguin a terme professionals competents i especialitzats.

T’interessen els SAAC? T’agradaria dedicar-t’hi professionalment? Cursa el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social. Aprendràs a programar, desenvolupar i avaluar intervencions d’integració social, a promoure la igualtat d’oportunitats i a garantir la creació d’entorns segurs.