El psicòleg suís Jean Piaget és una de les figures més importants de la pedagogia internacional. Un dels seus principals estudis va ser la teoria cognoscitiva, en la qual planteja que el desenvolupament cognitiu és una construcció de l’ésser humà marcada per diferents etapes i necessitats. A continuació, t’expliquem quines són les fases cognitives o estadis de Piaget en què el psicòleg suís divideix el desenvolupament de les persones.

En quins estadis de Piaget es divideix el desenvolupament cognitiu?

Piaget divideix el desenvolupament cognitiu en quatre etapes o períodes de temps, cadascun marcat per una sèrie d’habilitats, característiques i necessitats. Aquests són els quatre estadis de Piaget:

  1. Etapa sensoriomotriu: de 0 a 2 anys. Aquesta etapa es defineix per la interacció física amb l’entorn. En aquest estadi, el desenvolupament cognitiu s’articula a través del joc experimental, que es pot associar també a certes experiències que sorgeixen de la interacció amb objectes, persones i animals.
  2. Etapa preoperacional: de 2 a 7 anys. En aquest període, els nens i nenes comencen a adquirir la capacitat de posar-se en el lloc dels altres, encara que hi ha dificultats a l’hora d’accedir a reflexions més abstractes. Es tracta d’un estadi marcat per l’egocentrisme, el joc simbòlic i l’aprenentatge del llenguatge.
  3. Etapa d’operacions concretes: de 7 a 12 anys. En el tercer estadi de Piaget, el pensament deixa de ser tan egocèntric i es comença a utilitzar la lògica per arribar a conclusions vàlides. Ara bé, per aconseguir-ho nens i nenes necessiten situacions concretes i no abstractes.
  4. Etapa d’operacions formals: des dels 12 anys fins a l’edat adulta. En aquest període, els nens i les nenes adquireixen la capacitat per utilitzar una lògica que els permet arribar a conclusions abstractes. A partir d’aquest moment poden utilitzar el raonament hipotètic deductiu, així com analitzar i manipular deliberadament esquemes de pensament.

Cal tenir en compte que, encara que els estadis de Piaget es divideixen per edats, aquests límits no són exactes, sinó que serveixen com a referència de transició entre una etapa i una altra.

Vols saber més coses sobre el desenvolupament cognitiu de nens i nenes? Si estudies el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, podràs adquirir les competències necessàries per treballar com a educador o educadora en centres educatius, ludoteques, biblioteques i granges escola.