La gestió per categoria o category management és l’estratègia que duen a terme els proveïdors i els detallistes per millorar les vendes tenint en compte les necessitats del possible comprador.

Es tracta de categoritzar els productes i agrupar-los de manera que cada grup o categoria funcioni independentment o bé es complementin entre si per a cobrir les necessitats del comprador.

L’objectiu principal del category management és augmentar els guanys alhora que s’ofereix una experiència de compra més bona. Al cicle formatiu de Màrqueting i Publicitat podràs aprendre aquesta tècnica de venda i altres i convertir-te en un professional molt demandat per les empreses.

Com pots desenvolupar un bon category management?

Per a dur a terme una bona gestió per categoria, cal seguir els passos següents:

  • Definir les categories dels productes. Així es pot establir el mercat objectiu de cada conjunt de productes.
  • Definir la funció de cada categoria. És molt important entendre quines necessitats cobreix cadascuna de les classificacions fetes anteriorment.
  • Fer una anàlisi exhaustiva de tots els agents implicats, des dels consumidors fins a la competència, sense oblidar el mercat i els punts de venda.
  • Establir objectius tenint molt clar què es vol aconseguir i com es mesuraran els resultats obtinguts.
  • Dissenyar les estratègies que es duran a terme per fidelitzar el client i posicionar la marca tant al mercat com davant de la competència.
  • Concretar les accions o les tàctiques que es faran a cada categoria per assolir els objectius concrets.
  • Executar el pla traçat. Aquest és el moment en què el category management passa a l’acció: es gestionen els punts de venda, es fa un seguiment de les vendes i s’analitzen els resultats obtinguts una vegada el client final té contacte amb el producte.