Avui dia, les aules dels centres escolars del nostre país tenen cada vegada més diversitat cultural entre l’estudiantat. Per prevenir els conflictes derivats de les diferències culturals i impulsar la resolució de problemes per mitjà del diàleg, moltes escoles estan incorporant la figura del mediador intercultural. En l’article d’avui t’expliquem què és la mediació cultural i quines són les funcions principals del mediador intercultural.  

Què és la mediació cultural?

La mediació cultural és un procés de canvi orientat a millorar les relacions, promoure la comunicació i afavorir la integració entre persones i grups de diferents cultures. Té per objectiu evitar o reduir les situacions que puguin generar conflicte entre els membres d’una comunitat, precisament a causa de les diferències culturals.  

La mediació intercultural s’ocupa de fomentar els aspectes següents: 

  • L’autonomia, perquè totes les persones sentin que formen part de la comunitat, alhora que tenen la llibertat i independència per expressar les seves opinions i manifestar les seves creences. 
  • El respecte i l’empatia, fins i tot quan no hi hagi acceptació entre les persones d’un mateix entorn. 
  • El desenvolupament d’habilitats socials per aconseguir una comunicació sana i fluida entre els membres de la comunitat. 

Quines són les funcions del mediador intercultural?

El mediador intercultural ha d’ajudar els diferents agents que formen part de la comunitat educativa per aconseguir que es coneguin millor, així com facilitar la participació i promoure una convivència respectuosa als centres escolars. Aquestes són les funcions principals del mediador intercultural: 

  1. Afavorir una educació basada en els valors d’igualtat, respecte i diversitat. 
  2. Promoure actituds i comportaments que rebutgin la discriminació cultural i desenvolupin relacions interculturals igualitàries. 
  3. Impulsar l’empatia i el diàleg com a eines fonamentals en la resolució de conflictes. 
  4. Promoure l’ús d’un llenguatge inclusiu i respectuós que eviti els prejudicis i els estereotips. 
  5. Fomentar les activitats destinades a aprofundir en el coneixement entre l’estudiantat. 

El mediador intercultural és una figura de suport cada vegada més important a les comunitats educatives del nostre país. T’agradaria dedicar-te professionalment a la mediació cultural? Amb el cicle formatiu de grau superior d’Integració Social, aprendràs a programar i coordinar intervencions per fomentar la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament d’entorns segurs.