Dins de l’univers de la nòmina, trobem l’apartat de les meritacions, que poden afectar les percepcions salarials i no salarials. En el cicle formatiu d’Administració i Finances treballem tots aquests conceptes. Te’ls expliquem ara.

Què són les meritacions d’una nòmina?

Potser no saps què son les meritacions. Doncs són tots els conceptes salarials generats pel treballador en un mes als quals encara no s’han aplicat les deduccions. Aquests conceptes són el salari brut del treballador. Hi pot haver meritacions relatives a les percepcions salarials i les no salarials.

Què són les percepcions salarials?

Les percepcions salarials són el total de les percepcions econòmiques del treballador, tant si són en diners com en espècie, més els plusos que li corresponguin. Aquestes percepcions cotitzen a la Seguretat Social i es divideixen en els conceptes següents:

  • Salari base: segons el conveni que tingui, és la quantitat dinerària que el treballador rep pels dies treballats.
  • Complements salarials: es divideixen en personals o de treball i són les quantitats extres que rep el treballador per la seva feina. Poden ser un plus per conveni, per antiguitat, per nocturnitat, etc., o el cas de salaris variables en els departaments de vendes.
  • Hores extraordinàries: les hores afegides l’horari laboral del treballador.
  • Pagues extraordinàries: segons cada conveni o l’acord entre treballador i empresa, les pagues extra es poden donar prorratejades en 12 mesos o en les vegades que sigui. En qualsevol cas, han d’estar reflectides en la nòmina.
  • Millores voluntàries: el sou que es percep com a sou en espècie o retribució flexible ha d’aparèixer a la nòmina i no pot superar el 20% del salari brut.

Què són les percepcions no salarials?

Les percepcions no salarials són les percepcions que no cotitzen a la Seguretat Social i són les que compensen, per exemple, les despeses ocasionades en el desenvolupament de la feina, com ara dietes, quilometratge o plusos de transport. Però també poden fer referència als conceptes següents:

  • Indemnitzacions o bestretes.
  • Prestacions de la Seguretat Social.
  • Indemnitzacions per trasllats.
  • Suspensions o acomiadaments.

La suma de les percepcions salarials i no salarials ha de ser el total meritat d’una nòmina, o salari brut del treballador.