El tancament comptable és el que ens dirà si l’empresa ha obtingut guanys o pèrdues; per això és tan important en Administració i finances de qualsevol organització. Conèixer-ne els aspectes clau és indispensable per al bon funcionament financer. Vegem-ne els detalls més destacats.

Què és el tancament comptable d’una empresa

El tancament comptable és un procés de revisió de tots els comptes d’una empresa per a saber si el resultat de l’exercici ha estat positiu o negatiu; és a dir, amb guanys o amb pèrdues. A més, proporciona informació molt útil sobre les operacions fetes durant el període comptable.

Com es fa un bon tancament comptable

Aquí hi ha algunes de les recomanacions per a aconseguir un bon tancament comptable:

  • Fer quadrar el balanç, evitant incoherències en saldos, mitjançant un balanç de comprovació.
  • Reorientar en la mesura que sigui possible els deutes del llarg termini cap al curt, triant financerament la millor opció.
  • Corregir el resultat de l’exercici mitjançant la variació d’existències de mercaderies i de l’estat de l’estoc.
  • Verificar la comptabilització i classificació d’immobilitzat, les seves amortitzacions i la seva valoració perquè sigui correcta.
  • Fer l’assentament de l’impost de societats, després dels punts anteriors.
  • Tancar l’exercici amb l’assentament de regularització d’ingressos i despeses.

Qui i quan ha de fer el tancament comptable

El director financer i l’interventor són els responsables directes de supervisar i interpretar els resultats anuals de l’empresa. Però qui fa el tancament financer és sempre el comptable.

El tancament se sol fer a final d’any i, en definitiva, no és més que la suma de dotze tancaments mensuals. Així, el tancament comptable és una eina clau per a la planificació i la presa de decisions en l’empresa.

Si t’interessa el tancament comptable i la comptabilitat de l’empresa, et recomanem cursar un cicle formatiu d’Administració i finances.