Les regles Incoterms són les regles internacionals de comerç. Unes normes que estableixen les responsabilitats i les obligacions d’importadors i exportadors en les operacions de compra i venda internacional. En aquest article t’expliquem amb detall en què consisteixen aquestes regles i t’avancem les novetats de les regles Incoterms 2020, l’última actualització d’aquesta normativa internacional.  

En què consisteixen les regles Incoterms?

«Incoterms» és un acrònim d’international commercial terms, que significa termes comercials internacionals. Aquestes regles per a la compra i la venda de béns en l’àmbit internacional s’incorporen en els contractes de lliurament de mercaderies a tot el món. D’aquesta manera, serveixen de guia per a tots els agents que participen en la importació i l’exportació del comerç mundial. 

Tant si formalitzem una ordre de compra com si empaquetem un enviament per a transportar-lo, les regles Incoterms determinen els passos que han de seguir importadors, exportadors, advocats, transportistes i asseguradores. 

Encara que hi ha altres clàusules per al comerç global a tot el món, les regles Incoterms són les úniques que tenen un abast global. A diferència de les polítiques comercials nacionals, les regles Incoterms són universals, cosa que facilita la logística i la planificació a les empreses.  

Quin organisme regula i publica les regles Incoterms?

Incoterms és una marca de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) registrada en diversos països. Les diferents pràctiques i interpretacions jurídiques entre els comerciants de tot el món necessitaven una normativa comuna. Com a resposta a aquesta demanda, la CCI va publicar les primeres regles Incoterms el 1936. Des d’aleshores, aquest organisme s’encarrega de revisar-les i actualitzar-les, i així regula el comerç internacional.  

En el context de la celebració del seu primer centenari, la CCI va publicar al final del 2019 la nova actualització de la normativa: Incoterms 2020. Així doncs, la nova edició de les regles és aplicable des de l’1 de gener passat.  

La normativa dels Incoterms 2010

Per a poder entendre les novetats de les regles Incoterms del 2020, hem de conèixer els termes de la normativa anterior. A continuació resumim les regles Incoterms del 2010: 

 • EXW – Ex works. Indica que el venedor fa el lliurament quan posa la mercaderia a disposició del comprador, sigui en els locals del venedor o en un altre lloc designat. El venedor no necessita carregar la mercaderia en cap vehicle de càrrega ni autoritzar-ne l’exportació. 
 • FCA – Free carrier. Per «transportista gratuït» entenem que el venedor lliura la mercaderia al transportista en els locals del venedor o en un altre lloc designat. S’aconsella a les dues parts que especifiquin amb la màxima claredat possible el punt de lliurament. 
 • CPT – Carriage paid to. «Transport pagat fins a» vol dir que el venedor lliura el gènere al transportista en un lloc convingut i, a més, ha de contractar i pagar les despeses de transport necessàries perquè la mercaderia arribi a la seva destinació. 
 • CIP – Carriage and insurance paid to. Per «transport i assegurança pagats fins a» entenem que el venedor, a més de contractar i pagar les despeses de transport, ha de contractar una assegurança per a cobrir el risc de pèrdua o dany durant el trajecte. El venedor només està obligat a contractar una assegurança amb cobertura mínima. Si el comprador vol més cobertura, l’haurà d’acordar expressament amb el venedor o l’asseguradora. 
 • DAT – Delivered at terminal. Amb «lliurament en terminal» s’indica que el venedor fa el lliurament quan, després de descarregar-la del mitjà de transport, posa la mercaderia a disposició del comprador en una terminal designada en el lloc de destinació. Una «terminal» pot ser un moll, un magatzem, un pati de contenidors o una terminal de carretera, ferrocarril o càrrega aèria. A més, el venedor assumeix tots els riscos de l’operació. 
 • DAP – Delivered at place. El «lliurament en el lloc» implica que el venedor fa el lliurament quan el gènere es lliura al comprador en el mitjà de transport, a punt per a ser descarregat en el lloc de destinació. En aquest cas, el venedor també assumeix tots els riscos de l’operació. 
 • DDP – Delivered duty paid. Per «lliurament amb impostos pagats» entenem que el venedor es fa càrrec de tots els costos i riscos de transportar la mercaderia i, a més, ha de pagar els impostos d’exportació i importació i fer totes les gestions duaneres. 

Les novetats de les regles Incoterms 2020

Amb el nou text de les regles Incoterms 2020, la CCI intenta donar resposta a les necessitats operatives del comerç internacional detectades des de la publicació de la darrera edició. Aquestes són les novetats principals: 

 • Simplificació de la normativa. La nova edició és més senzilla i fàcil de comprendre per a l’usuari. S’han reordenat els articles prioritzant el lliurament, la transmissió de riscos i la distribució de costos. També s’ha incorporat una introducció general i notes explicatives més gràfiques i detallades.   
 • Conversió del DAT en el DPU. El terme DAT (delivered at terminal) passa a dir-se DPU (delivered at place unloaded). D’aquesta manera, el «lliurament en terminal» esdevé «lliurament en lloc de descàrrega», que no ha de ser necessàriament una terminal. 
 • Revisió de les cobertures de les assegurances. En el terme CIP s’amplia el nivell de cobertura mínima de l’assegurança a la clàusula CCI – A de l’Institut d’Asseguradores de Londres, que és la que proporciona més cobertura i cobreix tots els riscos. En canvi, per al terme CIF (cost, insurance and freight) es manté la clàusula CCI – C de cobertura mínima. 
 • Noves facilitats logístiques. En els termes FCA, DAP, DPU i DDP es considera la possibilitat que comprador i venedor duguin a terme el transport amb els seus propis mitjans en lloc de contractar-lo a un tercer.  
 • Requisits de seguretat. S’inclouen els requisits de seguretat com una de les obligacions de transport. 

El text d’Incoterms 2020 està disponible en 29 idiomes en la nova plataforma de comerç electrònic d’ICC Knowledge 2 Go en format imprès i digital. Per a donar a conèixer la nova normativa, els comitès nacionals de la CCI estan organitzant a tot el món més de 250 esdeveniments de llançament i seminaris de formació.  

Si t’interessen aquests i altres temes relacionats amb el comerç internacional, el cicle formatiu de Comerç Internacional et proporciona els coneixements necessaris per a gestionar els processos d’importació i exportació d’una empresa.