Preguntes freqüents

 

0. Sobre la formació professional d’FP Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC

Presentació

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) de #lanovaFP, oferts per Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, s’adrecen a les persones que busquen formar-se cursant estudis superiors que els qualifiquin per a incorporar-se al món laboral o redirigir la seva trajectòria professional.

Et donem l’oportunitat de formar-te de manera flexible, perquè puguis compaginar els estudis amb la feina i la vida personal.

Jesuïtes Educació, que té el lideratge acadèmic dels programes, actualment ofereix aquestes titulacions de manera presencial. La UOC, per mitjà de UOC X – Xtended Studies, proporciona la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic. Amb aquest acord, les dues institucions fan una proposta rupturista de formació professional de qualitat que va més enllà de l’oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei). «No serà una FP més», insisteixen Josep A. Planell, rector de la UOC, i Enric Masllorens, director general de Jesuïtes Educació.

L’objectiu principal de Jesuïtes Educació és oferir una formació integral als seus estudiants. El temps educatiu, un camí d’aprenentatge que emprenen per a esdevenir persones conscients, competents, compromeses i creatives, s’entén com l’oportunitat de viure aquest trajecte cap a la meta de convertir-se en professionals immersos en un procés de formació permanent. Jesuïtes Educació vol contribuir a una societat millor, que busqui el bé comú, més humana i sensible.

La UOC, pionera en formació en línia i de qualitat amb més de vint anys d’experiència, té una comunitat de més de cinquanta mil estudiants i està reconeguda internacionalment.

És una universitat innovadora i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, i alhora duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant per mitjà de l’aprenentatge en línia (e-learning), servint-se de les TIC per a facilitar-li el seu aprenentatge on i quan vulgui.

 

 • Per què estudiar en línia?

Amb tots els avantatges que pot oferir la formació en línia, l’oferta formativa d’FP Jesuïtes Educació, amb la col·laboració de la UOC, pot ser la millor opció si necessites uns estudis flexibles. Estudiar en línia et permet organitzar-te de manera més efectiva, i pots aprendre des d’on vulguis.

I és precisament en aquest punt on #lanovaFP demostra l’àmplia experiència de la UOC com a referent en l’ensenyament per mitjà d’internet i les tecnologies digitals, amb més de vint anys d’experiència en formació de qualitat cent per cent en línia.

L’opció d’estudiar en línia està pensada per a totes les persones amb un ritme de vida intens, obligades a combinar les seves ocupacions laborals i familiars, de manera que no els sobra temps per a gaire més. En cursar el teu grau superior amb nosaltres, et podràs planificar amb una gran flexibilitat i connectar-te des de casa, des de la feina o des d’on et convingui més en un moment donat.

 

 • Quins valors t’ofereix #lanovaFP?
  • Compromís
  • Respecte
  • Transparència
  • Professionalitat
  • Sostenibilitat

1. Quins requisits d’accés tenen els cicles formatius de grau superior?

 •  Quina titulació necessito per a accedir-hi?

Els títols han de ser oficials i homologats amb validesa en tot el territori de l’Estat espanyol. Els títols propis d’una escola o universitat no són vàlids (només són reconeguts pel centre que els imparteix). Així, per exemple, no són vàlides per a accedir als cicles formatius les formacions complementàries, com els màsters propis.

Consulta aquí els títols que donen accés als cicles de grau superior: https://fp.uoc.fje.edu/ca/documentacio-matricula/.

* Per a més informació, pots visitar els webs del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Quin format ha de tenir aquesta documentació?

Si el requisit és tenir un títol, s’ha d’acreditar amb una fotocòpia compulsada d’aquest títol per les dues cares o del resguard de sol·licitud i pagament de les taxes d’expedició del títol, si no han passat més de dos anys des de l’expedició d’aquest resguard. No s’accepta només el certificat de qualificacions.

Si el requisit és haver superat uns estudis que no disposen de títol, s’ha d’aportar una fotocòpia compulsada del certificat corresponent segons sigui el cas:

 • Certificat de superació del segon curs del batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental (BUP) expedit pel centre on es va cursar.
 • COU: certificat acadèmic oficial de superació del curs d’orientació universitària, expedit pel centre on es va cursar, o la fotocòpia compulsada de la targeta de la prova d’accés a la universitat (PAAU) amb les notes del COU.
 • PREU: certificat acadèmic oficial de superació del curs preuniversitari, expedit pel centre on es va estudiar.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova (no són vàlids els certificats de la universitat que acreditin la superació d’algunes assignatures).
 • Prova d’accés als CFGS: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova, signat i segellat pel centre on es va cursar, on consti el cicle formatiu del qual es vol matricular.
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys: s’ha de presentar el certificat de superació de la prova.
 • Acreditació d’experiència laboral o professional tenint fets 40 anys: s’ha de presentar el certificat que acrediti l’accés a la universitat per aquesta via.
 • Homologació d’estudis cursats a l’estranger: s’ha d’aportar la resolució favorable de la sol·licitud d’homologació amb uns estudis que permetin l’accés als CFGS.

 

 • Quins són els terminis per a presentar la documentació?

Per a poder formalitzar la matrícula en el cicle, és imprescindible que UOC X – Xtended Studies rebi la documentació d’accés en els quinze (15) dies següents a la matrícula. Si no s’envia, es procedirà a tancar l’expedient, s’anul·larà la matrícula i es perdrà l’accés a les aules.

A més, l’anul·lació de la matrícula pot comportar conseqüències econòmiques.

 

 • On puc compulsar la documentació?

La compulsa és l’acreditació oficial en què s’informa que la fotocòpia d’un document coincideix amb l’original, la qual cosa significa que s’hi fa constar que la fotocòpia del document és idèntica a l’original i que no ha estat manipulada. Així, doncs, perquè la compulsa sigui correcta, cal lliurar personalment el document original i la fotocòpia i, així mateix, que es faci en totes les pàgines que continguin dades.

Poden compulsar les fotocòpies dels documents que s’han de lliurar a la Secretaria de la UOC totes les institucions acreditades per a això, com l’organisme emissor de la documentació, les seus de la UOC, les notaries i altres organismes públics (ajuntaments, policia local i conselleries d’ensenyament, entre altres, sabent que no totes compulsen per a altres institucions).

 

 • A quines seus puc remetre la documentació?

Referència que cal especificar al sobre amb la documentació:

 

FP Virtual JE – UOC – Documentació accés:

Jesuïtes Bellvitge. Centre d’Estudis Joan XXIII

Av. de la Mare de Déu de Bellvitge, 100-110

08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

 

La documentació, a més, també es pot remetre a les seus de la UOC i de Jesuïtes Educació. No obstant això, l’adreça principal on s’ha de presentar és la primera i se n’ha de concretar la referència al sobre. Consulta aquí les seus: https://fp.uoc.fje.edu/ca/contacte/.

2. Quin títol obtindré?

Amb els estudis de CFGS de l’FP de Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, s’obté el títol oficial del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de cicle formatiu de grau superior.

3. Quins són els requisits de matriculació?

 • Quin procés s’ha de seguir i quina documentació cal lliurar?

Un cop t’hagis matriculat després d’haver contactat per telèfon amb un dels nostres assessors,

1) al cap de vint-i-quatre (24) hores rebràs un correu electrònic on quedarà confirmada la teva plaça i ens hauràs de fer arribar la documentació original en els quinze (15) dies següents per a poder començar el curs.

2) T’enviarem un correu electrònic on, juntament amb la sol·licitud de preinscripció, hauràs d’enviar:

 1.  La fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 2.  Una fotografia tipus carnet.
 3.  La documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés tal com s’estableix en els articles següents.

 

 • A quines beques i descomptes puc optar?

Com a estudiant de formació professional, et pots acollir a les diverses convocatòries de beques. Pots trobar tota la informació sobre les beques que ofereix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i tramitar-la en línia, fent clic aquí: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional.html

 

 •  Què inclou la matrícula?

Els serveis contractats atorguen a l’estudiant el dret de cursar els projectes i els seminaris del cicle formatiu en un termini màxim de cinc (5) semestres acadèmics, una sola vegada. L’ampliació d’aquest termini té un cost corresponent addicional.

La inscripció a un projecte o seminari concedeix a l’estudiant el dret a dues (2) convocatòries: ordinària i extraordinària. En cas que les suspengui totes dues, s’haurà de tornar a matricular del projecte o seminari en qüestió i assumir el cost addicional corresponent.

 

 • Quins costos addicionals té?

Costos de les rematriculacions:

1) Projecte / seminari d’una durada d’1 mes: 80 euros

2) Projecte / seminari d’una durada de 2 mesos: 120 euros

3) Projecte / seminari d’una durada de 3 mesos: 155 euros

4) Projecte / seminari d’una durada de 4 mesos: 185 euros

 

 •  Quines són les formes de pagament i de finançament?

Matrícula + 24 mensualitats o 30 mensualitats

 

 •  Com es tramita la sol·licitud de baixa?

L’estudiant pot exercir el dret de desistiment de la matrícula, sense cap mena de justificació ni penalització, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data en què es va formalitzar la matrícula.

Per a exercir el dret de desistiment, ha de fer la sol·licitud corresponent per mitjà dels canals que UOC X ha establert a aquest efecte.

http://fp.uoc.edu/ca/condicions-generals-de-contractacio/

4. Puc optar a alguna mena de convalidació?

Es poden reconèixer els coneixements previs d’estudis començats o acabats, tant d’altres CFGS com de titulacions universitàries o idiomes.

Si ja ets estudiant, has de contactar amb el teu tutor o tutora del cicle i emplenar la sol·licitud de les convalidacions des del Campus Virtual FP. Qui exerceixi la tutoria t’informarà de quina és la documentació que has d’aportar.

Recomanem fer aquesta sol·licitud al principi de curs per a poder valorar quins seminaris i projectes de tota la titulació et poden ser convalidats, de manera que no els hagis de cursar.

Un cop tramitada la sol·licitud de convalidació, des de Secretaria es reconeixeran els seminaris o projectes en el teu expedient i se’t tornaran 35 euros per cada crèdit la validesa acadèmica del qual s’hagi demostrat. Aquesta devolució es pot fer efectiva per un abonament parcial o una reducció de les quotes del curs.

En la resolució oficial que t’enviarem es detallarà la resolució i, si tens cap dubte, et podràs adreçar al teu tutor o tutora del cicle.

Has de tenir en compte que la formació en centres de treball (les pràctiques en el marc de la formació professional) pot ser reconeguda per la teva experiència laboral, sempre amb la documentació acreditativa i la recomanació per part de qui exerceixi la tutoria.

5. Quin és el sistema d’avaluació de #lanovaFP?

 • En què consisteix el model d’avaluació?

Els projectes i seminaris se superen mitjançant l’avaluació contínua (AC) (90%), que es porta a terme en línia, i la prova de validació presencial (PVP) (10%), que, com el seu nom indica, és presencial.

 • AC (90%) + PVP (10%) = nota final.
 • Avaluació contínua (AC) en línia (90%): L’avaluació contínua és en línia i implica la realització de les activitats proposades en el pla docent. Aquestes activitats varien en funció de si es tracta d’un projecte o un seminari. Els criteris d’avaluació de cada activitat estaran inclosos en els seus enunciats, cosa que permetrà saber amb antelació i en tot moment el que s’espera dels estudiants al llarg del seminari o projecte.
 • Prova de validació presencial (PVP) (10%): La prova de validació és presencial i té un pes del 10% de la nota final del seminari. La convocatòria de la prova de validació presencial es comunicarà al Campus Virtual FP o a l’aula de tutoria del teu cicle.
 • És requisit indispensable superar l’AC amb nota igual o superior a 5 per a presentar-se a la PVP.
 • És requisit indispensable superar la PVP amb nota igual o superior a 5 per a fer mitjana amb l’AC.

 

A més, per a verificar que has estat tu qui ha participat en els projectes o seminaris, has de fer una prova de validació de les competències treballades, que es porta a terme presencialment i dues vegades a l’any.

 

 • En quines seus es fan les PVP?

Les PVP tenen lloc a les seus de Barcelona, Madrid, Sevilla, València,  Palma de Mallorca, Bilbao i Las Palmas de Gran Canaria.

 

 • Quan són les convocatòries d’avaluació?

Les convocatòries d’avaluació són al gener i al juny.

6. Quina és la metodologia de #lanovaFP?

Trenquem amb l’estructura de l’estudi per competències basat en els «mòduls convencionals» i passem a un model basat en el fet d’«aprendre per saber fer» a partir del desenvolupament de projectes individuals o grupals, de seminaris específics i de formació teòrica i pràctica en centres de treball.

Els alumnes adquireixen les competències o el «saber fer» a partir del desenvolupament permanent de projectes, de seminaris puntuals i de formació teòrica i pràctica en centres de treball.

Aprendre per competències a partir del desenvolupament de projectes proporciona als estudiants més flexibilitat i un progrés més gran en poder posar permanentment en pràctica els seus coneixements acadèmics, alhora que ofereix més oportunitats d’aprenentatge.

 

 • Per què hem creat #lanovaFP?
  • Aprenentatge basat en la pràctica: desenvolupament de projectes i seminaris intermodulars.
  • El professorat col·laborador hi participa com a dinamitzador i mentor de l’aprenentatge individual i col·lectiu.
  • Sistema flexible: l’estudiant tria els projectes i seminaris, mensualment, segons les seves preferències i el seu calendari.
  • Aprenentatge col·laboratiu: l’estudiant n’és el centre i aprèn dels processos pràctics, del professorat col·laborador i d’altres estudiants.
  • Avaluació de 360°, basada en el procés, les competències i els coneixements globals.

 

 • Quines eines necessito?
  • Sistemes operatius
   • Windows: 10, 8.1 o 7
   • macOS: 10.13 (High Sierra) o 10.12 (Sierra)
   • Linux: a causa de la gran varietat de distribucions existents, no indiquem totes les versions possibles
   • Dispositius mòbils: a partir d’Android 7 (Nougat) o iOS 11
  • Navegadors
   • Windows: Chrome, Firefox o Edge
   • macOS: Safari, Chrome o Firefox
   • Linux: Chrome o Firefox
   • Dispositius mòbils: Android Chrome, iOS Safari
  • Càmera web, micròfon i altaveus: en funció de l’assignatura, necessitaràs disposar d’aquests elements per a fer determinades activitats. Si es fan proves virtuals, és obligatori disposar de càmera web.
MínimsRecomanats
ProcessadorIntel i5Intel i5 o superior
Memòria RAM6 GB8 GB o superior
Disc dur512 GB HDD256 GB SSD o superior
Pantalla1280X800Full HD
Targeta gràfica512 MB1 GB o superior

Targeta dedicada

ComunicacionsEthernet 10/100

WiFi 802. 11 b/g/n

Bluetooth 4. 1

Ethernet 10/100/1000

WiFi 802. 11 b/g/n/ac

Bluetooth 4. 1

Lector SD/SDHC/SDXC

Ports2 USB 2.0 / 3.03 USB 2.0 / 3.0

Alguna assignatura pot requerir algun maquinari o programa específic, que s’indicarà en el pla docent.

 

 • Quins materials em facilitaran?

Et proporcionarem diferents recursos (en format PDF, web, vídeo…) perquè puguis desenvolupar el teu propi aprenentatge, però has de tenir present que són recursos diferents.

Això es fa perquè part de l’aprenentatge es basa en la cerca i selecció dels recursos necessaris per a donar resposta al que es demana a l’estudiant.

L’objectiu d’aquesta pràctica és posar al seu abast un seguit de recursos perquè, amb criteri, se sàpiga desenvolupar davant d’una situació concreta.

L’estudiant disposa de tots els materials necessaris perquè pugui desenvolupar amb èxit els projectes o seminaris. Aquests recursos d’aprenentatge es troben a l’aula virtual i poden ser de formats diversos (digital, web, multimèdia…).

Tots els recursos estan inclosos en el preu del cicle (no hauràs de pagar res més per materials o altres recursos d’aprenentatge).

 

 • Quant duren els estudis?

A FP Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, et donem més temps de servei per a la teva comoditat. Tot i que el cicle formatiu està pensat perquè el puguis superar amb èxit en quatre (4) semestres, per a la teva comoditat disposes d’un (1) semestre més [és a dir, cinc (5) semestres] per a aconseguir-ho.

Si passats els cinc (5) semestres no has acabat tot el curs, et podràs tornar a matricular en un semestre addicional perquè el puguis acabar. Això té un cost afegit de 150 o 350 euros per semestre addicional.

 

 • Quina dedicació demanen els estudis?

La dedicació és d’unes set (7) a deu (10) hores setmanals per cada seminari o projecte en el qual estiguis inscrit.

 

 • Quins coneixements previs necessito?

Per a poder seguir aquest tipus de formació, has de tenir uns coneixements bàsics de l’ús d’un ordinador personal, internet (navegació en pàgines web, correu electrònic…) i programes de visualització i edició de textos (Word, PDF…).

7. Què és una orientació?

Una orientació és una formació específica en un cicle d’FP que respon a les necessitats del mercat actual sobre temàtiques que no recull, o només ho fa en part, el pla d’estudis.

Una orientació té una càrrega lectiva d’entre 90 i 210 hores. Quan l’orientació té 180 hores o més, podem parlar d’una orientació «avançada» o d’«ampliació». Totes les orientacions són curriculars i, per tant, formen part del pla d’estudis oficial, i això ha de quedar reflectit amb una qualificació en l’expedient de l’estudiant.

 

Tots els cicles tenen orientacions?

No necessàriament. Per a assegurar-se’n, s’ha de consultar el pla d’estudis del cicle en qüestió.

Si en té, s’identificarà pels elements següents:

 •         Nom del cicle (per exemple: Màrqueting i Publicitat, orientat a entorns digitals).
 •         Els projectes d’orientació professional (anomenats POP).

 

Un POP pot tenir alguna restricció o recomanació a l’hora d’inscriure’l?

Sí, i per això s’ha de consultar el pla d’estudis.

 

Quin tipus de certificat rep l’estudiant?

Una orientació es reconeix amb l’emissió d’un certificat específic del centre educatiu.

 

Em puc inscriure a més d’una orientació?

Si un estudiant, en període lectiu, és a dir, durant els cinc semestres que engloba la matrícula o en semestres suplementaris, vol cursar una nova orientació via POP, se n’ha de matricular en paral·lel al cicle d’aquest programa, amb un cost addicional.

8. Descomptes

Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC ofereix un seguit de descomptes per a la Formació Professional. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós.

Descomptes per col·lectius
En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Família nombrosa

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

 • Famílies nombroses de categoria especialdescompte del 15%.
 • Famílies nombroses de categoria generaldescompte del 7’5%.


Persones amb discapacitat

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes d’actes terroristes

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.


Víctimes de violència de gènere

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Descomptes Comunitat UOC
En els programes oberts, si us matriculeu de més d’un seminari, us beneficiareu d’un descompte del 5 % sobre el preu del segon curs i dels successius.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si ets membre d’Alumni Premium.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

9.Com puc aconseguir l'exempció de les hores d'FCT?

La convalidació del mòdul professional de Formació en centres de treball (FCT) s’anomena exempció. El sistema educatiu preveu, per mitjà de les exempcions, la possibilitat de donar validesa acadèmica a l’experiència professional adquirida anteriorment. L’exempció de les hores d’FCT pot ser total o parcial, segons els casos següents:

 

Exempció total per experiència laboral: l’exempció del 100% del total de les hores del mòdul d’FCT s’atorga a l’estudiant que acredita experiència professional, corresponent a un nombre d’hores igual o superior al del mòdul d’FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Exempció total per validació o reconeixement de l’experiència laboral: s’aplica a qui tingui reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) d’almenys un mòdul directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, per mitjà de:

Exempció total per acreditació: s’acredita amb el certificat oficial emès pel centre docent que tingui autoritzat el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o activitats socials, o que havia estat autoritzat per al programa «Qualifica’t».

Si l’acreditació correspon a mòduls transversals d’altres cicles, l’estudiant ha d’aportar proves de l’experiència adquirida en l’àmbit del perfil professional del cicle per al qual es demana l’exempció.

Exempció total per voluntariat: s’aplica en els cicles formatius de formació professional de la família dels serveis socioculturals i a la comunitat quan s’acredita, per un nombre mínim d’hores igual o superior al del mòdul d’FCT, que s’han dut a terme activitats de voluntariat relacionades amb el perfil professional del cicle formatiu i que s’han desenvolupat en entitats que estan inscrites en el Registre d’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya, segons la Llei 25/2015, de 30 de juliol.

Exempció parcial: l’exempció d’un 50% del total de les hores del mòdul d’FCT s’atorga a l’estudiant que acredita experiència professional, corresponent a un nombre d’hores igual o superior a un 50% de les del mòdul d’FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i amb les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

L’exempció d’un 25% del total de les hores del mòdul del cicle s’atorga a l’estudiant que acredita experiència laboral, corresponent al doble de les hores del mòdul d’FCT, en qualsevol activitat professional.

10.Tinc un títol d'anglès. El puc convalidar?

Per a qüestions sobre convalidacions cal que et posis en contacte amb el tutor o la tutora del cicle.

La convalidació dependrà de diversos factors, com ara el nivell d’anglès superat i el tipus de documentació que es pugui aportar. Es pot convalidar si s’acredita:

 • Un certificat que demostri que s’ha aprovat l’anglès, com a llengua estrangera, en qualsevol cicle formatiu de grau superior LOGSE d’una durada de 90 hores o més.
 • Un certificat d’anglès de nivell B1 (per als cicles en què només es cursa el seminari Anglès B1.1) o B2 europeu o superior (per als cicles en què es cursen tots dos seminaris).
 • El títol de grau o llicenciatura de Filologia Anglesa.
 • El títol de grau o llicenciatura de Traducció i Interpretació en llengua anglesa.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.
Tanca
css.php