És el moment de conèixer els impostos a Espanya més coneguts: l’IVA i l’IRPF. El món de l’Administració i finances ha de saber reconèixer i treballar amb tots els règims d’impostos d’Espanya. Vegem el detall de cadascun.

L’IVA

Dels diferents impostos a Espanya, el de sobres conegut és l’IVA. L’IVA aplica en la realització de serveis o en el lliurament de béns per empresaris o professionals dins del territori espanyol.

Hi ha diferents règims de tributació. Concretament per als autònoms:

  • Règim general d’IVA: s’aplica als subjectes passius de l’IVA (persones físiques o jurídiques i entitats sense personalitat jurídica) IVA general (21%), IVA reduït (10%) o IVA súper reduït (4%), sempre que no correspongui cap règim especial, s’hagi renunciat o estigui exclòs del règim simplificat o del règim especial de l’agricultura, ramaderia o pesca. Les obligacions d’aquest règim són: expedir i lliurar factura completa als clients i conservar còpia, exigir factura dels proveïdors i conservar-la, portar els llibres de registre de factures expedides, rebudes, béns d’inversió i determinades operacions intracomunitàries.
  • Règim especial d’IVA: Dins del règim especial trobem el règim simplificat. Per tributar en ell, s’ha de tributar en estimació objectiva de l’IRPF. El règim simplificat només és compatible amb el règim d’agricultura, ramaderia i pesca i amb el recàrrec d’equivalència. D’altra banda, trobem el recàrrec d’equivalència, el qual han d’aplicar la majoria de comerciants minoristes autònoms que embenen el producte final sense realitzar cap tipus de transformació del producte. L’excepció als règims especials, hauran de tributar en el règim general, agricultors i ramaders que quedin exclosos o renunciïn al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca o règim simplificat, industrials que no puguin tributar en el règim simplificat, entre uns altres.

L’IRPF

Un altre dels impostos a Espanya és l’IRPF. Dins de l’IRPF trobem l’estimació directa sobre les activitats econòmiques o l’estimació objectiva.

L’estimació directa es desglossa en estimació directa normal (els autònoms no acollits a la modalitat simplificada o al mètode d’estimació objectiva, si la xifra de negoci supera els 600.000€ anuals l’any immediat anterior o si es renuncia a l’estimació directa simplificada) o l’estimació directa simplificada (per a autònoms que no s’acullen a la modalitat simplificada o al mètode d’estimació objectiva, quan la xifra de negoci del conjunt de les seves activitats supera els 600.000€ anuals l’any anterior o si renuncia a l’estimació directa simplificada).

L’estimació objectiva s’aplica a determinades activitats professionals i a empresaris que no superin els límits establerts per a cada activitat i que hagin d’incloure’s en l’Ordre anual que desenvolupa el Règim d’estimació objectiva.