Molts nens i joves tindran necessitats educatives especials en algun moment de la seva educació sense que això representi un problema important al llarg de la seva vida. Però per a això, les institucions i els professionals de l’ensenyament han de tenir en compte aquestes necessitats i adaptar les classes a les capacitats dels seus alumnes.

Si t’interessa l’àmbit de l’educació social, amb el títol de tècnic superior en Integració Social podràs treballar en el sector dels serveis a les persones. Aquest cicle formatiu de grau superior et capacita per a programar, implantar i avaluar les intervencions en integració social, promovent la igualtat d’oportunitats.

Les diferents necessitats educatives especials

Les persones amb necessitats educatives especials (NEE) són aquelles que necessiten atenció específica durant part de la seva escolarització o al llarg de tot aquest període. Aquesta atenció especial es derivarà de diferents graus i capacitats personals d’ordre físic, psíquic, cognitiu o sensorial.

La denominació NEE fa referència a aquells estudiants que presenten alguna de les dificultats següents:

  • Necessitats sensorials o físiques que puguin afectar el seu desenvolupament, com la discapacitat auditiva, visual o motriu.
  • Discapacitat intel·lectual o cognitiva que impliqui una limitació en les habilitats que necessita la persona en la vida diària.
  • Superdotació intel·lectual, atès que les persones amb altes capacitats intel·lectuals també tenen necessitats específiques de suport educatiu.
  • Trastorns mentals, de conducta o de comunicació.
  • Dificultats socials o emocionals específiques.
  • Situació sociofamiliar disfuncional.
  • Altres casos d’inadaptació: cultural, lingüística, etc.

Com podem veure, les NEE no sempre impliquen una dificultat d’aprenentatge. També es poden presentar quan l’estudiant aprèn a un ritme més ràpid que els altres. En qualsevol cas, cal fer les adaptacions curriculars pertinents i trobar la metodologia adequada per a satisfer cadascuna de les necessitats educatives especials. A més, sempre s’han de tenir en compte tant els desitjos dels mateixos alumnes com els punts de vista dels seus pares.