En el món de l’administració i les finances és necessari saber què és una nòmina i com s’elabora. Avui t’explicarem sis aspectes que has de tenir en compte.

Abans de res: què és una nòmina?

Qui més qui menys, tothom sap què és una nòmina. Ara bé, de ben segur que se’ns escapa algun concepte bàsic.
La nòmina és un document en què s’especifica el sou que un treballador rep per part de l’empresa que el contracta. A més, la nòmina també és una factura que reflecteix la relació que mantenen treballador i empresa. Dades com la retenció de l’IRPF i l’aportació a la Seguretat Social com a treballador també apareixen en la nòmina.
Per tant, és molt important saber què és una nòmina i elaborar-la correctament perquè la comptabilitat de l’empresa no es vegi afectada o voregi la il·legalitat.

Sis aspectes bàsics per a crear una nòmina

Per tal de crear una nòmina de manera correcta i legal per als treballadors d’una empresa has de tenir en compte aquests elements bàsics. Els factors que entren en joc a l’hora de calcular la quantitat final que rebrà cada assalariat i que cal tenir en compte són diversos:

  • Tipologia de contracte. Quan hem de crear una nòmina el primer que hem de tenir en compte és el tipus de contracte que té el treballador: a jornada completa, jornada parcial, contracte indefinit, per hores, per dies… El sou total que percebi pel tipus de contracte és el que determinarà, en part, el tant per cent que ha de cotitzar a la Seguretat Social i el tant per cent que reté en concepte d’IRPF.
  • Categoria professional i grup de cotització. A més del tipus de contracte, la categoria professional i el grup de cotització afecten el càlcul de les bases de cotització a la Seguretat Social.
  • Estat civil i fills a càrrec. Per a calcular l’IRPF també influirà si el treballador està casat o si té fills o persones al càrrec.
  • Conveni col·lectiu. Està relacionat amb el cobrament d’hores extres, els complements salarials o les percepcions no salarials.
  • Pagues extres. Per a poder calcular correctament l’IRPF també hem de saber si les pagues extres estaran prorratejades o no.
  • Baixa. Un altre element que té incidència en la nòmina és si el treballador està de baixa i el tipus d’aquesta baixa: per malaltia o de paternitat o maternitat.