Tot i els avanços en la igualtat de gènere, la nostra societat encara ha de fer front a molts reptes en aquest camp. Un d’aquests reptes és l’ús d’un llenguatge no sexista, tant en l’àmbit professional com en la vida quotidiana. A continuació t’expliquem què és el llenguatge inclusiu i com el pots incorporar al teu dia a dia.  

Què és el llenguatge inclusiu o llenguatge no sexista?

El llenguatge inclusiu, també anomenat llenguatge no sexista, és una pràctica lingüística que té l’objectiu d’incloure i visibilitzar tant homes com dones. La llengua catalana ofereix diversos recursos perquè ens expressem d’una manera més inclusiva i menys sexista. Aquests recursos es poden agrupar en tres tipus d’estratègies. A l’hora de decidir quina estratègia s’ha de fer servir, cal tenir en compte el context i la situació comunicativa. 

1) Evita expressions discriminatòries

  • Empra les formes de tractament, el pronom personal i els adjectius més adequats per a cada persona; no afegeixis la paraula dona a la professió, i fes servir sempre el tractament de senyora i no el de senyoreta. 
  • Evita expressions que impliquen estereotips de gènere: “es comporta com una senyoreta” o “hi ha homes que ajuden en les feines de casa“. 

2) Explicita el gènere quan la situació comunicativa ho requereixi

  • Desdobla una paraula en masculí i femení per visibilitzar les dones i els homes d’un mateix grup: “els nens i les nenes”, “els candidats i les candidates”. 
  • Si necessites estalviar espaiutilitza estratègies tipogràfiques com ara la barra o els parèntesis per incorporar el femení: “el/la director/a”, “l’auditor(a)”. 

3) No explicitis el gènere quan la situació comunicativa no ho requereixi

  • Omet el determinant davant de substantius comuns: “hi van assistir representants de diferents països”. 
  • Fes servir substantius col·lectius i estructures genèriques: “l’audiència”, “l’equip de recerca”, “el cos docent”. 
  • Empra pronoms no marcats, com ara algú ningúi l’adjectiu indefinit cada“ningú no ho va saber” (millor que “els alumnes no ho van saber”). 
  • Substitueix alguns substantius per adjectius sense marca de gènere: “la revolta estudiantil” (millor que “la revolta dels estudiants”).  
  • Utilitza construccions amb el pronom es, passives pronominals o passives perifràstiques: “s’adverteix” (millor que “els experts adverteixen”). 
  • Fes servir l’infinitiu i el gerundi en lloc de sintagmes amb marques de gènere: “treballant amb coordinació” (millor que si els treballadors es coordinen) 

Et preocupa la discriminació en el llenguatge i t’agradaria treballar per afavorir la igualtat social? Amb el Cicle Superior d’Integració Social aprendràs a programar intervencions en integració social en les quals es garanteixi la creació d’entorns segurs i es promogui la igualtat d’oportunitats.