Una de les claus del gran avenç que viu la intel·ligència artificial és l’aprenentatge automàtic o machine learning. Aquesta disciplina s’encarrega que les màquines aprenguin de la seva pròpia experiència i millorin les prestacions sense necessitat de la intervenció humana. L’aprenentatge profund fa un pas més enllà i s’acosta cada vegada més a la potència perceptiva dels éssers vius. A continuació, t’expliquem què és el deep learning i quines aplicacions professionals té.

Què és el deep learning?

El deep learning o aprenentatge profund és un dels mètodes de machine learning que utilitza actualment la intel·ligència artificial (IA). Consisteix en un algoritme automàtic que imita la percepció i l’aprenentatge humans per adquirir certs coneixements. L’avantatge principal de l’aprenentatge profund és que no necessita ser programat prèviament, ja que el sistema és capaç d’aprendre i millorar tot sol gràcies a una primera fase d’entrenament.  

A diferència d’altres sistemes d’IA, el deep learning treballa a partir de xarxes neuronals artificials que s’entrellacen per processar la informació.  

Així, doncs, els algoritmes que componen un sistema d’aprenentatge profund estan distribuïts en diferents capes neuronals, cadascuna de les quals té una funció diferent: 

 1. Capa d’entrada o input layer. Està formada per les neurones que assimilen la informació d’entrada, com ara una imatge o una taula de dades. 
 2. Capa oculta o hidden layer. És la capa que processa tota la informació i fa els càlculs intermedis. 
 3. Capa de sortida o output layer. Es tracta de la xarxa que arriba a alguna conclusió o pren una decisió i que aporta les dades finals del procés.  

Aplicacions professionals principals de l’aprenentatge profund

Ara que ja saps què és el deep learning, t’interessarà saber quines aplicacions té en l’àmbit professional. Doncs bé, l’aprenentatge profund  s’empra principalment en el mercat financer per automatitzar anàlisis predictives i també en l’àmbit clínic per fer diagnòstics mèdics. No obstant això, cada vegada hi ha més sectors que utilitzen sistemes de deep learning 

Aquestes són les aplicacions professionals de l’aprenentatge profund més destacades del deep learning: 

 • Configuració de traductors intel·ligents. 
 • Desenvolupament de llenguatge natural per a assistents virtuals. 
 • Reconeixement de veu. 
 • Interpretació semàntica. 
 • Creació de models d’àudio. 
 • Tractament avançat d’imatges. 
 • Reconeixement facial. 
 • Classificació i detecció d’objectes en imatges.