A lhora de desenvolupar un pla de ciberseguretat per a empreses, hem de conèixer lestat de ciberprotecció que té una companyia. Un cop feta lanàlisi, el pas següent és traçar un full de ruta amb les necessitats de la companyia en matèria de ciberseguretat 

Com que no podem protegir tots els nostres actius enfront de tots els incidents possibles, cal prioritzar les accions de ciberseguretat en funció de les característiques i els objectius de cada negoci. Per exemple, si la teva empresa és una botiga en línia, primer has de tenir en compte alguns aspectes específics de la ciberseguretat per a comerç electrònic, com ara la protecció de les transaccions per internet. 

Quines són les fases d’un pla de ciberseguretat per a empreses?

Un pla director de seguretat és un document en què es detallen els projectes que es duran a terme, tant tècnicament com legalment i organitzativa, per reforçar la ciberseguretat duna companyia. Consta de les fases següents: 

  1. Anàlisi de la situació actual. Hem de fer un diagnòstic complet que inclogui un inventari dactius i una anàlisi de riscos. 
  2. Alineament amb lestratègia de lempresa. Els objectius a mitjà i llarg termini de la companyia ens ajudaran a definir les etapes del pla.  
  3. Definició de projectes i iniciatives. Es tracta de dissenyar accions concretes que permetin reforçar la ciberseguretat de la nostra empresa sobre la base dels objectius del negoci. 
  4. Classificació i priorització dels projectes i iniciatives. És a dir, establir un ordre de prioritats per analitzar primer els projectes que responguin als nostres objectius estratègics. 
  5. Aprovació de la direcció. Etapa fonamental per engegar el pla. 
  6. Implantació del pla. Per fer-ho, a més dassignar responsables, cal fer una planificació temporal, establint fites i tenint en compte revisions periòdiques per anar adaptant el pla a les necessitats canviants de lempresa.  

Per poder elaborar un pla director de seguretat que sajusti a les necessitats reals de lempresa, és fonamental dur a terme una anàlisi completa de la seva situació en matèria de ciberseguretatHi ha eines dautodiagnòstic que permeten obtenir un informe del nivell de risc mitjançant un qüestionari ràpid sobre els sistemes i les metodologies utilitzats per la companyia. 

Finalment, hem de tenir en compte que un pla de ciberseguretat per a empreses ha de ser revisat cada any. Només així podrem adaptar els projectes als canvis del negoci i decidir quins són els passos següents per reforçar la protecció.