Dins de les finances de tota empresa és crucial dur a terme un control financer bo. Per tant, cal entendre què és, per a què es fa servir i quins objectius té. A continuació, el definim breument i te n’expliquem les utilitats en el món de l’empresa.

Què és el control financer i quins objectius té?

El control financer es defineix com l’estudi i l’anàlisi dels resultats reals d’una empresa, enfocats des de diferents perspectives i moments i comparats amb els objectius, els plans i els programes empresarials a curt, mitjà i llarg termini.

Cal efectuar processos de control que garanteixin la possibilitat de fer qualsevol modificació en cas de desviacions o canvis imprevistos en el pla de negoci que s’estigui duent a terme.

Entre els objectius del control financer destaquem els següents:

  • Comprovar que se segueixen les pautes acordades per a un pla concret. El control dels objectius proposats pel que fa a vendes, superàvit, etc., n’és un dels objectius. Permet que l’empresa s’asseguri que el model de funcionament és correcte i també que s’estan prenent les decisions adequades.
  • Detectar errors o àrees de millora. És indispensable identificar qualsevol desequilibri en les finances de l’empresa, atès que pot afectar negativament els propòsits generals de la companyia.
  • Aplicar mesures de prevenció. La detecció anticipada de problemes concrets evitarà haver d’aplicar accions correctores.
  • Comunicar-se amb els treballadors i motivar-los. Una bona comunicació amb els treballadors, és a dir, que coneguin la situació real de la companyia amb els seus problemes i encerts, els motivarà a continuar treballant i a esforçar-se per millorar.
  • Actuar sobre les àrees que ho necessitin. Gràcies a la informació específica i en profunditat que s’obté amb el control financer, es podrà actuar convenientment davant d’una situació adversa.

Cursant el cicle formatiu d’Administració i Finances no solament aprendràs tot el que té a veure amb el control financer de l’empresa, sinó que també podràs adquirir coneixements comercials, comptables i fiscals.