L’1 de gener del 2020 entraran en vigor una sèrie de novetats als llibres de registre de l’IRPF i de l’IVA que tot contribuent ha de presentar a Hisenda. És important estar al corrent d’aquests canvis, ja que s’hauran d’aplicar a les anotacions corresponents tant a l’exercici del 2020 com al dels anys següents.

Si vols aprendre a gestionar i administrar els processos comptables, fiscals i financers d’una empresa, cursa el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances.

Quines són les novetats al llibre de registre de l’IRPF?

Aquestes són les modificacions principals als llibres de registre de l’IRPF que entraran en vigor a partir del 2020:

  • NIF de la contrapart. Als llibres de registre ha de figurar el NIF de la contrapart de totes les operacions, és a dir, el de la persona o l’empresa a la qual s’emeti la factura. Això s’aplica tant a les factures emeses com a les rebudes.
  • Assentament resum diari. En el cas de les factures expedides, quan no calgui identificar-ne el destinatari, l’anotació individualitzada es pot substituir per un assentament resum diari.
  • L’Agència Tributària vol homogeneïtzar els formats dels llibres de registre i que siguin compatibles amb els de l’IVA. Per això, sempre que s’ajustin als requisits establerts, els llibres de l’IRPF també es podran utilitzar a lefecte de l’IVA.
  • Format tipus. Per a facilitar la tramitació en línia, el web de l’Agència Tributària ha publicat un format tipus dels llibres escrits.

Quins canvis incorpora el llibre de registre de l’IVA?

Per a facilitar la tramitació de les devolucions i la compatibilitat dels formats, a partir del 2020 el llibre de registre de l’IVA incorporarà les novetats següents:

  • Reordenació de les columnes. Amb l’objectiu d’agilitar la revisió visual dels llibres, es canviarà l’ordre d’algunes columnes, com ara el NIF del destinatari i el codi del país.
  • Factura substantiva. Perquè els obligats que hagin emès factures simplificades no hagin de fer anotacions negatives per anul·lar-les, s’afegirà aquesta columna nova.
  • Camps nous. Els llibres de registre incorporaran camps nous, com ara «Tipus de recàrrec Eq.» i «Quota de recàrrec Eq.».