Amb l’objectiu d’adaptar-se a la nova normativa europea, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha posat en marxa canvis importants en el Pla general de comptabilitat. Després de la Resolució de 5 de març de 2019, que va introduir canvis en la regulació mercantil de les societats de capital, el Reial decret del 16 de novembre passat ha posat en marxa una sèrie de novetats en el Pla general de comptabilitat des de l1 de gener de 2020.  

Aquests canvis afecten tant  la comptabilitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) com les entitats sense ànim de lucre. Així, doncs, si tens el teu propi negoci o estàs pensant a muntar una empresa, és important que coneguis les modificacions que incorpora el Pla general de comptabilitat a partir del 2020.  

Quines són les últimes novetats del Pla general de comptabilitat?

Aquestes són les principals novetats i modificacions que les empreses hauran de dur a terme per a adaptar-se al nou Pla general de comptabilitat: 

  1. Actius financers. Els actius financers es redueixen de sis a tres: els actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, els actius financers a costos amortitzats i els actius financers sense cost. 
  2. Comptes anuals. Pateixen modificacions els quadres que cal incloure en la memòria de comptes anuals: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, lestat de canvi en el patrimoni net i les modificacions dels actius financers. 
  3. Quadres de comptes. Desapareixen tant el compte 133 com els subgrups dels comptes 80 i 90, i es modifiquen els comptes 6632 i 7632. Amb tots aquests canvis en les variacions del quadre de comptes, es modifiquen les definicions de comptes de tots els subgrups per a adaptar-les a la nova classificació dactius financers. 
  4. Marc conceptual. Canvien els criteris de valoració del Pla general de comptabilitat, com ara el valor actual, el valor en ús, el cost amortitzat i la definició del valor raonable. 
  5. Cobertures comptables. Finalment, destaquem els canvis en la definició de cobertures comptables i els criteris per a determinar el reconeixement dingressos.