El control dinventari consisteix en el seguiment dels béns i els productes que emmagatzema una empresa i és fonamental per saber quan shan de reposar les existències. A continuació texpliquem els avantatges de mantenir actualitzat el control dinventari, i també els mètodes de gestió destocs més utilitzats per les empreses.  

Quins són els avantatges d’un control d’inventari eficient?

La gestió de linventari és fonamental per desenvolupar qualsevol activitat comercial, ja que lorganització del magatzem permet tenir sempre els productes necessaris per satisfer les demandes dels consumidors.  

Si lestoc no es gestiona adequadament, la manca de béns corresponent pot provocar la pèrdua de clients potencials. Per contra, un control dinventari eficaç ofereix els beneficis següents: 

  • Reducció dels costos derivats de la provisió 
  • Projecció de les vendes 
  • Aplicació deconomies descala 
  • Millora del flux defectiu de lempresa 
  • Detecció de mercaderies estancades 
  • Control dentrades, sortides i ubicació de les mercaderies 

Quins són els millors mètodes de gestió dinventari? 

A lhora de valorar el moviment dexistències que hi ha al magatzem, hi ha diferents mètodes de gestió destocs, segons les característiques dels productes inventariats. Aquests són els més utilitzats per les empreses: 

  • FIFO (first in, first out). La primera existència a entrar és la primera a sortir. Aquest és un mètode recomanat quan es tenen en un mateix magatzem productes iguals que es van adquirint a preus diferents.  
  • LIFO (last in, first out) Lúltima existència a entrar és la primera a sortir. Aquesta forma dorganització és ideal si tots els productes del magatzem són idèntics i tenen el mateix preu. És important que no es tracti de béns peribles, perquè les existències més antigues sempre van quedant relegades al darrer lloc. 
  • PMP (preu mitjà ponderat). El control dinventari mitjançant PMP vol ser més just, perquè valora el preu de cada producte i la quantitat dunitats que hi ha. Sempra quan hi ha diferents quantitats de diferents productes amb un preu diferent. Consisteix a calcular el preu mitjà que sha daplicar a tots els productes per així poder definir el valor del contingut total del magatzem.