Las primeres etapes de la infància són el moment en què nens i nenes comencen a relacionar-se amb altres infants i a percebre el món que els envolta. Els jocs de socialització són un element fonamental per al seu desenvolupament evolutiu i per a aprendre a crear relacions socials.

Cursant el cicle formatiu d’Educació Infantil podràs especialitzar-te en aquest tema. Amb aquesta titulació, cada vegada més sol·licitada, podràs exercir com a professional a centres educatius, ludoteques i jardins d’infància, entre altres.

Com incideixen els jocs de socialització en el desenvolupament de l’infant?

Veurem a continuació algunes de les funcions específiques que es poden atribuir al joc com a element socialitzador:

  • El joc és un motor d’activitat física, una cosa molt necessària durant la infància.
  • És un element d’aprenentatge. Jugar és divertit. Si aquests moments d’oci s’empren no sols per a divertir-se, sinó per a aprendre, es pot estimular el desenvolupament depenent del moment evolutiu en què estigui el nen o nena.
  • Serveix com a catalitzador emocional. Mentre juguen, els petits poden exterioritzar i interioritzar emocions, sentiments i creativitat.
  • Els prepara per a la vida adulta, ja que és una activitat basada en la imitació. Amb el joc simbòlic, un tipus de joc individual i espontani, s’ofereix un mitjà d’expressió per a resoldre conflictes.
  • Afavoreix la socialització, ja que en aquest procés aprenen a jugar amb altres nens i nenes, a compartir joguines, a cooperar. També els possibilita la comprensió de normes i regles necessàries per a viure en societat. En aquest cas el joc dramàtic, en què hi ha una interacció entre iguals, potenciarà la seva creativitat i ajudarà a millorar les seves relacions personals.

En resum, introduir jocs de socialització entre els nostres petits és de vital importància, perquè els donarà eines per a tenir un bon desenvolupament cognitiu i conceptual.