La gestió de stocks consisteix a controlar les existències presents al magatzem d’una empresa. Com vam comentar anteriorment a l’article «Gestió de stocks: tipus de stock I», és essencial per a conèixer els tipus de stock i la quantitat de producte de què es disposa en un moment determinat, atès que això permet servir adequadament els clients.

Els encarregats de la gestió de stocks al magatzem són una peça clau dins de l’empresa, ja que han de dur a terme un control molt estricte tant de les comandes a proveïdors com de la recepció correcta dels productes. La gestió de stocks és una de les competències que s’adquireixen al cicle formatiu de Transport i Logística.

Tipus de stock segons el criteri operatiu

Hi ha diferents classificacions de stocks. Avui ens centrarem en el dia a dia de l’empresa. Així, doncs, la classificació de les existències de magatzem seguint aquest criteri és la següent:

  • Stock òptim. És la quantitat d’existències que ofereix la màxima rendibilitat, tenint en compte els costos d’emmagatzematge. Permet atendre la demanda de productes en condicions normals.
  • Stock net. És el nombre de productes que hi ha al magatzem en un moment determinat, sense comptar la demanda no satisfeta. De vegades pot resultar en un nombre negatiu.
  • Stock físic. És el nombre de productes que hi ha al magatzem.
  • Stock disponible. Es tracta del resultat de la suma de l’stock físic més les comandes pendents de rebre de proveïdors i menys la demanda pendent de satisfer a clients.
  • Stock zero. Aquest tipus de stock només es té quan es porta a terme el model de producció just a temps (JIT, de l’anglès just-in-time), és a dir, quan es treballa segons demanda. El poc stock que s’acumula al magatzem ja té comprador, de manera que gairebé sempre les existències són zero.