En el món de l’administració i les finances acaba de començar l’any fiscal, que normalment dura 12 mesos i a Espanya coincideix amb l’any natural. Per tant, l’any fiscal i l’any natural comencen l’1 de gener i acaben el 31 de desembre. Durant aquest període de referència, els autònoms i empresaris fan les seves operacions comercials i han d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals.

 

Què és l’any fiscal?

Com el seu nom indica, fiscal es refereix a la fiscalitat. És el període de 12 mesos que serveix com a referència per al càlcul dels informes relacionats amb l’activitat econòmica de l’empresa o l’autònom. També és el període en què es duu a terme la meritació de les seves obligacions fiscals.

 

Tot i que a Espanya l’any fiscal coincideix amb l’any natural, no necessàriament ha de ser així. Hi ha l’anomenat any fiscal i l’any de calendari. Algunes empreses es regeixen per l’any gregorià, o any de calendari, per a la seva declaració. D’altres ho fan segons el que estableixin les autoritats tributàries.

 

Quines obligacions té l’any fiscal?

Cada any fiscal suposa unes obligacions tributàries per als autònoms i les empreses. L’IVA, les retencions o l’impost de societats són les obligacions més importants. Tot seguit trobem la llista de models fiscals que poden o que han de presentar les empreses i els autònoms:

  • Model 036 d’alta d’empresaris o autònoms.
  • Model 037 d’alta d’autònoms.
  • Model 111 de retencions dels seus treballadors.
  • Model 115 de retencions a lloguers.
  • Model 130 i model 131 de pagament fraccionat de l’IRPF.
  • Model 200 d’impost de societats.
  • Model 303 de l’IVA trimestral.
  • Model 349 d’operacions intracomunitàries.
  • Model 347 d’operacions amb tercers.

 

Hi ha obligacions que es declaren dins del mateix any fiscal, com les retencions de l’IRPF, excepte les de l’últim trimestre, que es declaren el gener de l’any següent. Ara bé, també existeixen les que es declaren l’any fiscal següent, com ara l’impost de societats.