Abans de preparar una nòmina hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte, com ara les bases de cotització. Tot professional de l’administració i les finances les ha de conèixer i les ha de saber calcular. Vegem com ho podem aconseguir.

Quins tipus de bases de cotització hi ha

En una nòmina trobem tres grups de bases de cotització diferents: les bases de cotització per contingències comunes, per contingències professionals i de recaptació conjunta i, finalment, les subjectes a la retenció de l’IRPF.

  • Bases de cotització per contingències comunes (BCCC). Per a calcular les bases de cotització per contingències comunes hem de sumar el salari base més els complements salarials subjectes a cotització i el prorrateig de les pagues extres. Malgrat que les pagues extres es puguin cobrar segons conveni, el prorrateig és necessari perquè la Seguretat Social les cobra mensualment.
  • Bases de cotització per contingències professionals i de recaptació conjunta. És la base de cotització que es fa servir a fi de calcular els percentatges del Fons de Garantia Salarial (FOGASA), la base d’accidents laborals, desocupació i formació professional. Per a fer el càlcul d’aquestes bases de cotització hem de sumar la base de cotització per contingències comunes més el valor de les hores extres que ha fet el treballador.
  • Bases de cotització subjectes a la retenció de l’IRPF. La manera de calcular aquesta base de cotització de la nòmina és restar les quantitats exemptes d’IRPF (dietes, indemnitzacions…) al total meritat.

Deduccions de la nòmina

Així doncs, les deduccions de la nòmina per aportacions a la Seguretat Social seran:

  • Contingències comunes: un 4,70% de la BCCC
  • Desocupació: un 1,55% de la base de contingències professionals per als contractes indefinits i un 1,60% per als contractes de durada determinada.
  • Formació: un 0,10% de la base de contingències professionals.

En el cas que el treballador hagi fet hores extres:

  • Hores extres normals: un 4,70% del pagament percebut.
  • Hores extres fetes per força major: un 2% del pagament percebut

Una vegada calculades les bases de cotització del treballador i aplicades les deduccions al total reportat, el pas següent és afegir la quantitat de l’IRPF que correspongui.